Avdragsrätt

Naprapatbehandlingar är idag avdragsgillt för företag när det görs som en rehabiliteringsåtgärd.

Skatteregler

Frågeställning

  1. Har en arbetsgivare rätt till avdrag för kostnader som uppkommit då en anställd i sitt arbete exempelvis fått ont i sina axlar och med anledning av detta får behandling av en naprapat? Behandlingen bekostas av arbetsgivaren.
  2. En naprapat tecknar avtal med en arbetsgivare med innebörd att de anställda på företaget erhåller förebyggande vård i form av föreläsningar och rådgivning. Enligt avtalet ingår också rehabiliteringsåtgärder avseende skador orsakade av arbetet.

Är kostnaderna avdragsgilla i företaget?
RSV har som sin mening lämnat följande svar på frågorna.

A) Avdragsrätten i företaget

Den vård som avses i fråga 1 och som ges av en naprapat utgör inte sjukvård, eftersom vården inte ges av läkare eller under läkares överinseende. RSV anser dock att naprapatvården kan inrymmas i begreppet rehabilitering, under förutsättning att arbetsgivaren kan visa att rehabiliteringen syftar till att den anställde skall kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Därmed får företaget göra avdrag för kostnaden.

De förebyggande åtgärder som beskrivs i fråga 2 bör kunna inbegripas i begreppet företagshälsovård, enligt den beskrivning av företagshälsovård som lämnats i förarbetena till den nya lagstiftningen. Kostnaderna är därmed avdragsgilla i företaget. I lagtexten anges dessutom att avdrag även får göras för förebyggande behandling, om arbetsgivaren kan visa att behandlingen har ett sådant syfte.

Samma rätt till avdrag för kostnader för företagshälsovård och rehabilitering gäller i fråga om enskild näringsverksamhet. Som exempel nämner RSV att avdrag för kostnader för rehabiliteringsåtgärder också medges i enskild näringsverksamhet eller i ett handelsbolag, om den skattskyldige kan visa att behandlingen syftar till att han eller hon skall kunna fortsätta att förvärvsarbeta.

B) Den anställdes beskattning

Förmånen av fri företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering skall inte tas upp som intäkt hos den anställde. Även om en arbetsgivare inte skulle få göra avdrag för sådana kostnader, är ändå den förebyggande behandlingen eller rehabiliteringen undantagen från förmånsbeskattning hos den anställde.